REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LALOVKA

Z DNIA 2 maja 2018 ROKU

Sklep internetowy Lalovka, dostępny pod adresem internetowym http://lalovka.com/, prowadzony przez Michalinę Smentek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Lalovka Michalina Smentek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7792334535, REGON: 369697972

Dane kontaktowe Sklepu:
Lalovka Michalina Smentek
ul. Południowa 98b/1
62-064 Plewiska
e-mail: sklep@lalovka.com
tel. 695 890 796

§ 1
Definicje

Definicje pojęć użytych w Regulaminie oznaczają:
1. Formularz rejestracji ​​– interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający Klientowi utworzenie Konta.
2. Formularz zamówienia ​​– interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
3. Klient ​– każdy podmiot korzystający ze Sklepu.
4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Umowę Sprzedaży, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Konto – konto Klienta w Sklepie, na którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Klienta Zamówieniach w Sklepie.
6. Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
7. Produkt ​– dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
8. Przedsiębiorca ​– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
10. Sklep – sklep internetowy Lalovka, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: http://lalovka.com/.
11. Sprzedawca – Michalina Smentek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lalovka Michalina Smentek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7792334535, REGON: 369697972.
12. Umowa Sprzedaży lub Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
13. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 2
Dane kontaktowe

1. Klient może skontaktować się ze Sklepem z wykorzystaniem danych podanych w niniejszym paragrafie:
1) adres: ul. Południowa 98b/1, 62-064 Plewiska
2) adres e-mail: sklep@lalovka.com
3) numer telefonu: 695 890 796
4) numer rachunku bankowego: 65 1090 1463 0000 0001 3606 8230
2. Kontakt telefoniczny jest możliwy w dni od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium RP) w godzinach od 8 do 16.

§ 3
Informacje ogólne

1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Dokonując zakupów produktów w Sklepie Klient zawiera Umowę Sprzedaży z Lalovka Michalina Smentek.
2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
3. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej między Klientem a Sprzedawcą.
4. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:
1) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową,
2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3) włączona obsługa plików cookies,
5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest zarówno po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu, jak i bez zakładania Konta.
7. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i podane są jako ceny brutto.
8. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
9. Produkty prezentowane na stronie Sklepu są nowe i wolne od wad.
10. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
11. Wszystkie Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę, są wyrobami dla kolekcjonerów. Żaden Produkt sprzedawany przez Sprzedawcę, nie jest zabawką w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek oraz aktu prawnego dostosowującego polskie prawo do wyżej wymienionej dyrektywy (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. 2016 poz. 1730)) i są przeznaczone dla kolekcjonerów w wieku powyżej 14 lat. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie Produktów osobom poniżej 14 roku życia.
12. Wszystkie Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę, są wyrobami wykonywanymi ręcznie, w związku z tym mogą wystąpić drobne różnice pomiędzy Produktami, których zdjęcia prezentowane są na stronie internetowej a Produktami, które zostaną dostarczone do Klienta.

§ 4
Konto

1. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać zarówno Klienci posiadający Konto, jak i Klienci nie posiadający Konta.
2. W celu założenia Konta, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:
1) imię i nazwisko,
2) adres,
3) numer telefonu,
4) adres e-mail,
5) w przypadku gdy Klientem jest Przedsiębiorca: firma Przedsiębiorcy i NIP.
3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
4. Podczas zakładania Konta, Klient zostanie poproszony o akceptację Regulaminu. Brak akceptacji uniemożliwia założenie Konta.
5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2 Regulaminu.

§ 5
Składanie Zamówienia

1. Zamówienia od Klientów przyjmowane są wyłącznie na stronie internetowej Sklepu.
2. W celu złożenia Zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
1) wejść na stronę internetową Sklepu,
2) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”,
3) w celu wyświetlenia zawartości Koszyka należy kliknąć ikonkę przedstawiającą koszyk w prawym górnym rogu strony internetowej,
4) w Koszyku można ustalić liczbę sztuk każdego Produktu, a także usunąć wybrane lub wszystkie Produkty,
5) w Koszyku wybrać opcję „złóż zamówienie”,
6) zalogować się do Konta lub wybrać opcję Zamówienia bez zakładania Konta,
7) wypełnić lub poprawić dane w Formularzu zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz sposób płatności, wpisać dane do faktury (w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą),
8) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”,
9) opłacić zamówienie w terminie określonym w § 7 ust. 2 Regulaminu.
3. W przypadku składania Zamówienia bez założenia Konta, Klient zostanie poproszony o akceptację Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie Zamówienia.
4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia (kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę”) za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie.

§ 6
Formy dostawy i metody płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
1) przesyłka pocztowa,
2) paczkomaty InPost,
3) kurier Poczta Polska,
4) kurier DPD,
5) paczka Poczta Polska – przesyłka zagraniczna na terenie Europy.
2. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
3. Koszty dostawy ponoszone przez Klienta wyszczególnione są jako osobna pozycja na fakturze.
4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
1) przelew zwykły,
2) płatność z PayU.
5. Informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności można znaleźć na stronie Sklepu w stopce.

§ 7
Realizacja Zamówienia

1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
2. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
3. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie podanym w opisie Produktu, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
6. Do każdego Zamówienia Klient otrzymuje fakturę. Dane do faktury podaje Klient, wypełniając Formularz zamówienia. Faktura zostaje dołączona do przesyłki zawierającej zamówiony Produkt.

§ 8
Prawo odstąpienia od Umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 2 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
1) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
2) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
3) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
4) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
6) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
7) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
8. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 9
Reklamacja i rękojmia

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, Sprzedawca oraz Przedsiębiorca niniejszym wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w § 2 Regulaminu adresy Sprzedawcy.
4. Klient powinien zawrzeć w reklamacji m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 2 Regulaminu.

§ 10
Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji Zamówienia oraz Umowy Sprzedaży.
3. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia.
5. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
6. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (z ang. ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
7. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
8. Klient ma możliwość samodzielnie w każdym czasie dostosowania ustawień przeglądarki w zakresie plików cookies, w tym ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do urządzenia końcowego Klienta. W przypadku skorzystania z tej opcji przez Klienta, korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
9. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl.
2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Niniejszym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem2.05.2018 roku.

 

Załącznik nr 1

Formularz odstąpienia od umowy

Lalovka Michalina Smentek
ul. Południowa 98b/1
62-064 Plewiska
e-mail: sklep@lalovka.com
tel. 695 890 796

Dane kontaktowe konsumenta:
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………..
Adres ……………………………………………………………………………………………………..
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………
tel. ………………………………………………………………………………………………………..

Ja …………………………………………………………………………………………………………
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Zamówienie o numerze ………………………………………………………………………………..
Data złożenia zamówienia ……………………………………………………………………………..
Data odbioru zamówienia ……………………………………………………………………………...

………………………………………………………...
data i podpis